Không dẫn điện bắt cháy

Eurolines không dẫn điện, không bắt cháy nên an toàn khi sử dụng, đặc biệt khi mưa bão, sấm sét hay hỏa hoạn.

Eurolines non-conductive, non-flammable so they are safe to use, especially when rain storms, lightning or fire.

Overview

Eurolines không dẫn điện, không bắt cháy nên an toàn khi sử dụng, đặc biệt khi mưa bão, sấm sét hay hỏa hoạn.

Eurolines non-conductive, non-flammable so they are safe to use, especially when rain storms, lightning or fire.

Skills

Không dẫn điện bắt cháy