Thân thiện với môi trường

Thân thiện môi trường: sản phẩm không chứa amiăng, sợi thủy tinh, hóa chất độc hại nên không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người sử dụng

Environmentally friendly products, not contain asbestos, glass fibers, toxic chemicals should not affect the environment, the health of the user.

Overview

Thân thiện môi trường: sản phẩm không chứa amiăng, sợi thủy tinh, hóa chất độc hại nên không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người sử dụng

Environmentally friendly products, not contain asbestos, glass fibers, toxic chemicals should not affect the environment, the health of the user.

Skills

Thân thiện với môi trường